I. Warunki przyjęcia do zakładu o profilu ogólnym:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych w związku z art.219 ust.1 pkt 14 ustawy dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz.U Nr 112 poz 654 z późn. zm) osoba ubiegająca się o przyjęcie do Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu – Zakład o profilu ogólnym winna przedłożyć u pracownika socjalnego następujące dokumenty:

II. Warunki przyjęcia do zakładu o profilu psychiatrycznym:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych w związku z art.219 ust.1 pkt 14 ustawy dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz.U Nr 112 poz 654 z późn. zm) osoba ubiegająca się o przyjęcie do Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu – Zakład o profilu psychiatrycznym winna przedłożyć u pracownika socjalnego następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - wniosek do pobrania
  • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie - druk do pobrania
  • skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego - skierowanie do pobrania
  • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy

Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego podpisuje osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zakładu lub Jej przedstawiciel ustawowy / opiekun prawny.

Skalę Barthel, wywiad pielęgniarski wypełnia pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego. Zaświadczenie lekarskie, skierowanie do PZOL wypełnia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie do PZOL w Grojcu musi zawierać zgodę na ponoszenie odpłatności za pobyt w Zakładzie - zgoda do pobrania.

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie albo częściowo oraz osób niezdolnych do wyrażenia zgody na umieszczenie w Zakładzie, opiekun prawny powinien przedstawić decyzję sądu rodzinnego o umieszczeniu bez wymaganej zgody osoby, której skierowanie dotyczy. Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie PZOL 32-615 Grojec, ul. Aleja Ogrodowa 1

PROCEDURA PRZYJĘCIA PACJENTKI DO PZOL W GROJCU W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19 - procedura do pobrania