DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Powiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze z siedzibą przy Alei Ogrodowej 1 w Grojcu, tel. 33 842 81 36, strona internetowa: www.pzolgrojec.pl, e-mail: sekretariat@pzolgrojec.pl

W/W JEDNOSTKA ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAPEWNIĆ DOSTĘPNOŚĆ ZGODNIE Z USTAWAMI:

  1. z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
  2. z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ:

DATA OSTATNIEJ DUŻEJ AKTUALIZACJI: STRONA INTERNETOWA JEST CZĘŚCIOWO ZGODNA Z USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH.

  1. Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.0 (Podwójne A)
  2. Kompatybilność: serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
  3. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.
  4. Wygląd: serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
  5. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
  6. Skróty klawiaturowe: serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

INFORMACJE ZWROTNE ORAZ DANE KONTAKTOWE

We wszelkich kwestiach dotyczących dostępności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@pzolgrojec.pl lub numerem tel.: 33 842 81 36.

W/w drogą mogą również Państwo składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie www oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Żądanie postaramy się zrealizować niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:

Powiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w Grojcu dysponują budynkiem, w którym prowadzi działalność leczniczą:

  1. do budynku prowadzą schody oraz wejście umożliwiający podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Planując przybycie, uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 33 842 81 36

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ:

Informacje mogą być przekazane w formie cyfrowej. Możliwość przeczytania/przekazania informacji ustnie.

DEKLARACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE SAMOOCENY PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PODMIOT.

wersja do pobrania: deklaracja-dostepnosci.pdf