REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.
 1. Firma podmiotu leczniczego brzmi: „Powiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w Grojcu”.

 2. Miejsce udzielania świadczeń: 32-615 Grojec, Aleja Ogrodowa 1.

 3. Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych oraz organizację wewnętrzną i zadania komórek organizacyjnych w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu.

 4. Regulamin organizacyjny ustala Dyrektor Powiatowych Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych w Grojcu.

§ 2.
 1. Regulamin opracowano na podstawie :

  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z póź. zm.)
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z póz.zm.),
  3. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. Z 2012 r. poz. 159),
  4. statutu Powiatowych Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych w Grojcu,
  5. innych przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  1. Zakładzie- oznacza to Powiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w Grojcu,
  2. Dyrektorze Zakładu- oznacza to Dyrektora Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu,
  3. Ustawie – oznacza to ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz.U nr 112 poz.654).
  4. Regulaminie-rozumie się przez to Regulamin Organizacyjny Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu.
§ 3.

1.Powiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w Grojcu są podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą funkcjonującym jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Powiat Oświęcimski.

2.W powyższym podmiocie leczniczym działa przedsiębiorstwo o nazwie Zakład Opiekuńczo – Leczniczy składające się z dwóch jednostek organizacyjnych:

 1. Zakład opiekuńczo – leczniczy o profilu ogólnym,
 2. Zakład opiekuńczo – leczniczy o profilu psychiatrycznym.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania podmiotu

§ 4.
 1. Celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych, nie wymagających hospitalizacji kobietom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem umysłowym lub schorzeniami pokrewnymi, a także kobietom, które ze względu na stan zdrowia oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym, wymagają stałego nadzoru fachowego personelu.
§ 5.

Zadaniem Zakładu jest zapewnienie:

 1. całodobowej opieki pielęgnacyjnej i lekarskiej,
 2. opieki psychologicznej i logopedycznej,
 3. leczenia rehabilitacyjnego,
 4. terapii zajęciowej,
 5. środków farmaceutycznych i materiałów medycznych,
 6. pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,
 7. opieki w czasie organizowanych zajęć kulturalno-rekreacyjnych,
 8. transportu sanitarnego,
 9. prowadzenia edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin.

ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna

§ 6.
 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą jednostki i komórki organizacyjne:

 2. pionu leczniczego działalności podstawowej :

  1. zakład opiekuńczo – leczniczy o profilu ogólnym,
  2. zakład opiekuńczo – leczniczy o profilu psychiatrycznym.
 3. pionu działalności pomocniczej:

  1. dział finansowo – księgowy,
  2. dział administracyjno – gospodarczy,
  3. samodzielne stanowiska pracy.

2.Wykaz stanowisk pracy wraz z podległością służbową w formie graficznej określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 7.

1.Dyrektor stoi na czele Zakładu, kieruje jego działalnością, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie oraz reprezentuje go na zewnątrz.

2.Dyrektor wykonuje prawa i obowiązki podmiotu leczniczego określone ustawą o działalności leczniczej.

3.Dyrektor jest przełożonym pracowników Zakładu.

4.Dyrektor podejmuje w formie zarządzenia decyzje dotyczące działalności Zakładu.

5.Dyrektor przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski od pacjentów i ich rodzin oraz opiekunów prawnych.

§ 8.

Dyrektor sprawuje swoje funkcje przy pomocy:

 1. Przełożonej Pielęgniarek, która kieruje pracą pielęgniarek oraz pracą średniego personelu działalności podstawowej współdziałającego w tej opiece.

 2. Głównego Księgowego, któremu podlega dział finansowo – księgowy.

 3. Kierownika administracyjno – gospodarczego, któremu podlega dział administracyjno- gospodarczy.

ROZDZIAŁ IV

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 9.

Rodzajem działalności leczniczej, jaką Zakład prowadzi to stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne w zakresie:

świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej o kodzie resortowym 5170, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień o kodzie resortowym 5172.

ROZDZIAŁ V

Zasady organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 10.
 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym.

 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny

oraz spełniające wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach .

 1. Zakład prowadzi dokumentację medyczną dotyczącą pacjentów z zapewnieniem ochroną

danych osobowych oraz udostępnia dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11.

1.Dyrektor Zakładu zawiadamia pisemnie osobę skierowaną do Zakładu albo podmiot leczniczy, w którym osoba ta przebywa, o terminie przyjęcia do Zakładu.

2.W przypadkach nagłych, wynikających ze zdarzeń losowych i uzasadnionych stanem zdrowia, na wniosek lekarza, może być wydane skierowanie do Zakładu na czas określony bez zachowania określonego trybu, a przyjęcie do Zakładu może nastąpić poza kolejnością.

§ 12.

1.Zasady obowiązujące przy przyjęciu pacjenta do Zakładu a w szczególności:

przyjęcie osoby następuje za jej pisemną zgodą, przyjęcie osoby ubezwłasnowolnionej następuje za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego po uprzednim wyrażeniu zgody przez Sąd opiekuńczy, przyjęcie osoby może nastąpić bez wymaganej zgody tylko po uzyskaniu zgody przez Sąd opiekuńczy, W przypadku sprzecznych oświadczeń w sprawie przyjęcia do Zakładu tej osoby i przedstawiciela ustawowego, zgodę wyraża Sąd opiekuńczy właściwy dla miejsca zamieszkania tej osoby.

2.Przyjęcia do Zakładu odbywają się wg listy kolejki oczekujących.

 1. Jeżeli osoba skierowana nie może być przyjęta z powodu braku miejsc, zostaje wpisana do księgi osób oczekujących.

 2. Przyjęcie do Zakładu odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody osoby skierowanej.

5.Przyjęcia do Zakładu odbywają się w godzinach od 7:25 do 13:00 w dniach od poniedziałku do piątku.

6.Pacjentka przyjmowana do Zakładu powinna posiadać przy sobie dowód osobisty, legitymację ZUS, oryginalną decyzję ZUS o przyznaniu emerytury lub renty oraz pełną dokumentację z dotychczasowego leczenia.

7.Osoba przyjęta do Zakładu zgłasza się do pracownika socjalnego, gdzie następuje:

 • wpisanie do księgi głównej,

 • założenie akt osobowych,

 • złożenie depozytu w razie konieczności,

 • złożenie oświadczenia o upoważnieniu osoby do uzyskania informacji o jego stanie

zdrowia, udzielanych świadczeniach zdrowotnych oraz możliwości kontaktu z ta osobą,

albo złożenie oświadczenia o braku takiego upoważnienia.

8.Pacjentka przyjmowana jest przez lekarza, pielęgniarkę oddziałową i pielęgniarkę dyżurującą:

1) lekarz zbiera dokładny wywiad od chorej, jej rodziny lub opiekuna, przeprowadza badanie lekarskie oraz zakłada dokumentację lekarską,

2) analogiczny wywiad pielęgniarki zbiera pielęgniarka oddziałowa.

 1. Osoba przyjęta do Zakładu w oddziale:
 • ma założoną historię choroby,

 • składa oświadczenie o upoważnieniu osoby do uzyskiwania dokumentacji ze wskazaniem

imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego

upoważnienia,

 • zostaje przeprowadzony wywiad ogólny oraz są przeprowadzone badania wstępne,

 • zostaje założona karta zleceń lekarskich, karta gorączkowa,

 • zostaje założona dokumentacja opieki pielęgniarskiej oraz dokumentacja dot. odleżyn,

 • zostaje założona dokumentacja świadczeń fizykoterapeutycznych i zajęć

terapeutycznych.

10.Osoba przyjęta do Zakładu zobowiązana jest podpisać zgodę na ponoszenie odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie.

 1. Odpłatność, o której mowa w pkt. 10 reguluje ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

 2. Decyzję o odpłatności pacjenta wydaje Dyrektor.

13.Po ocenie stanu zdrowia oraz wypełnieniu stosownych dokumentów chora zostaje przekazana do oddziału na salę chorych.

14.Pielęgniarka sporządza spis rzeczy osobistych i informuje rodzinę o formie kontaktu z Zakładem oraz przedstawia chorej jej prawa i obowiązki.

15.Rzeczy wartościowe pacjent może złożyć w depozyt prowadzony przez Zakład na zasadach określonych w instrukcji wprowadzonej odrębnym zarządzeniem.

16.W historii choroby zamieszcza się dane osobowe, adres i kontakt osoby opiekującej się chorą oraz osoby mogącej otrzymywać informacje o stanie zdrowia.

17.Prawa pacjenta przebywającego w Zakładzie określa ustawa o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Prawa pacjenta są wywieszone na tablicach informacyjnych na każdym oddziale.

§ 13.

W czasie pobytu w Zakładzie pacjent powinien przestrzegać wszystkich zaleceń lekarskich, poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim i laboratoryjnym, rehabilitacji oraz przyjmować zlecone leki.

§ 14.

1.Każda chora może korzystać z przepustek:

1) w oddziale ogólnym 35 dni w ciągu roku.

2) w oddziale psychiatrycznym 30 dni w ciągu roku.

2.Przepustka udzielona jest na pisemny wniosek bądź telefoniczne zgłoszenie.

3.Dokument „zgoda na przepustkę” wypisuje pielęgniarka dyżurująca i przekazuje ją lekarzowi, który określa czy stan zdrowotny pozwala pacjentce wyjść na przepustkę.

Dopiero po podpisaniu przez lekarza „zgody na przepustkę” pacjent może skorzystać z wyjścia na przepustkę.

§ 15.

Odwiedziny pacjentów odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godz. od 08:00 do 18:00.

§ 16.

1.Pacjentowi zabrania się:

1) samowolnego opuszczania terenu Zakładu,

2) picia napojów alkoholowych.

2.Nieprzestrzeganie zakazów, o których mowa w pkt 1 grozi dyscyplinarnym wypisaniem z Zakładu.

§ 17.

Posiłki w Zakładzie wydawane są w następujących porach:

 1. śniadanie o godz. 8:00

 2. obiad o godz. 12:00

 3. kolacja o godz. 17:30

§ 18.

W Zakładzie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 06:00.

§ 19.

Informacje dotyczące pobytu pacjentki w Zakładzie, stanu zdrowia oraz świadczeń pielęgnacyjnych osoby upoważnione mogą uzyskać od lekarza prowadzącego lub Dyrektora Zakładu.

§ 20.

1.Każdy pacjent w zakładzie ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu pacjenta.

2.Miesięczna opłata za pobyt w Zakładzie określona jest na okres roku, z zastrzeżeniem pkt 3.

3.Opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu osoby przebywającej w Zakładzie.

4.Miesięczną opłatę za pobyt w Zakładzie obniża się odpowiednio o liczbę dni nieobecności w danym miesiącu w zakładzie z zastrzeżeniem pkt.5.

5.Obniżenie opłaty następuje pod warunkiem pisemnego poinformowania Dyrektora Zakładu przez osobę przebywająca w zakładzie o nieobecności, co najmniej na 3 dni wcześniej chyba, że powiadomienie to było niemożliwe z powodów losowych, a fakt ten został uwiarygodniony.

§ 21.

1.Wypisanie z Zakładu, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej następuje:

gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w Zakładzie, na żądanie osoby przebywającej w Zakładzie lub jego przedstawiciela ustawowego, gdy osoba przebywająca w Zakładzie w sposób rażący narusza Regulamin Organizacyjny, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej zdrowia albo życia i zdrowia innych osób, upłynął, określony w decyzji, czas pobytu pacjenta w Zakładzie, na wniosek Sądu.

2.Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania z Zakładu osoby, której stan zdrowia wymaga leczenia w Zakładzie, Dyrektor Zakładu może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na siedzibę Zakładu Sąd Opiekuńczy chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Właściwy sąd opiekuńczy zawiadamiany jest niezwłocznie o odmowie wypisania z Zakładu i przyczynach odmowy.

3.Osoba występująca o wypisanie z Zakładu na własne żądanie jest informowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Zakładzie. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu z Zakładu na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej w obecności dwóch osób personelu pielęgniarskiego. Wszyscy parafują wpis i składają swoje pieczątki.

§ 22.

1.W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta pielęgniarka oddziałowa lub pielęgniarka dyżurująca zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić dyżurującego lekarza oraz zawiadomić osobę lub instytucję wskazaną przez pacjenta, przedstawiciela ustawowego, lub opiekuna prawnego.

2.Obowiazki Zakładu w razie zgonu pacjenta określa Zarządzenie nr 82/2011 Dyrektora PZOL w Grojcu z dnia 12 grudnia 2011r w sprawie wprowadzenia „Procedury postępowania ze zwłokami w PZOL w Grojcu”.

ROZDZIAŁ VI

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych

§ 23.

1.Do zadań jednostek i komórek organizacyjnych działalności leczniczej należy bezpośrednie udzielanie pacjentom następujących świadczeń zdrowotnych:

-pielęgnacyjnych,

-leczniczych poprzez leczenie farmakologiczne, stomatologiczne w zakresie podstawowym, zabiegi terapeutyczne z zastosowaniem leków, konsultacje specjalistyczne, diagnostyka analityczna i radiologiczna,

-dietetycznych,

-terapii zajęciowej,

-fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych,

-psychologicznych,

-logopedycznych,

-w zakresie promocji zdrowia,

-w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i w podnoszeniu sprawności, aktywizowaniu a także załatwianiu spraw osobistych,

-umożliwianie udziału w terapii indywidualnej i grupowej, realizację potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem.

 1. Do zadań jednostek i komórek działalności leczniczej należy również:

-utrzymanie prawidłowego stanu sanitarno-epidemiologicznego,

-przeciw/działanie powstania zakażeń wewnątrzzakładowych,

-zapobieganie i leczenie powstania odleżyn,

-rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz innej dokumentacji związanej z przebywaniem pacjentów w Zakładzie,

-prowadzenie dokumentacji osobowej pacjentek przebywających w Zakładzie.

-naliczanie odpłatności za pobyt pacjenta w Zakładzie,

-w przypadku zgonu pacjenta załatwianie wszelkich spraw związanych z pochówkiem,

-prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,

-prowadzenie kolejki oczekujących na przyjęcie do Zakładu,

-prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem się z Narodowym Funduszem Zdrowia,

-prowadzenie depozytów pacjentów w postaci środków pieniężnych i innych,

-stałe podnoszenie kwalifikacji personelu.

3.Pracę personelu pielęgniarskiego i pomocniczego w zakładach opiekuńczo-leczniczych organizuje i nadzoruje pielęgniarka oddziałowa w uzgodnieniu z przełożoną pielęgniarek.

4.Pielegniarkę oddziałową zastępuje jej stały zastępca lub wyznaczona pielęgniarka.

5.Pracę wszystkich pielęgniarek, w tym pielęgniarek oddziałowych, a także opiekunów medycznych i personelu pomocniczego koordynuje i nadzoruje przełożona pielęgniarek.

6.Przełożoną pielęgniarek zastępuje wyznaczona pielęgniarka oddziałowa.

7.Za organizację rehabilitacji leczniczej na terenie Zakładu odpowiada wyznaczony lekarz.

§ 24.
 1. Dział finansowo-księgowy zajmuje się:

-obsługą księgową i finansową Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz przyjętymi zasadami rachunkowości,

-przygotowywaniem i realizacją płatności na podstawie zatwierdzonych dokumentów księgowych,

-opracowaniem rocznego planu finansowego i inwestycyjnego oraz sprawowaniem nadzoru nad jego właściwą realizacją,

-prowadzeniem wewnętrznej kontroli finansowej,

-prowadzeniem kasy,

-rozliczaniem dotacji i innych dofinansowań,

-sporządzaniem i rozliczaniem deklaracji podatkowych,

-przygotowywaniem, realizacją i rozliczaniem wypłat wynagrodzeń pracowników,

-rozliczaniem wynagrodzeń pracowników refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,

-sporządzaniem informacji rocznej o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych pracowników,

-prowadzeniem ewidencji analitycznej ilościowo-wartościowej wszystkich składników majątku trwałego,

-czuwaniem nad prawidłowym przeprowadzaniem inwentaryzacji,

-ustaleniem wyników okresowych inwentaryzacji majątku w drodze porównania spisów z natury z ewidencją księgową, ustalenie różnic inwentaryzacyjnych, rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za powstałe różnice,

-naliczaniem amortyzacji i umarzaniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

-prowadzeniem zamówień publicznych,

-sporządzaniem informacji oraz sprawozdań finansowych,

-realizacją zadań w ramach kontroli zarządczej,

-prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej,

-opracowywanie instrukcji, regulaminów i projektów zarządzeń wewnętrznych,

-stałym podnoszeniem kwalifikacji personelu.

2.Za organizację i funkcjonowanie pod względem merytorycznym, organizacyjnym i ekonomicznym działu księgowo-finansowego odpowiada Główny Księgowy.

§ 25.

1.Dział administracyjno-gospodarczy zajmuje się działalnością administracyjną i pomocniczą związaną z podstawową działalnością Zakładu a w szczególności:

-utrzymaniem budynków i pomieszczeń w należytym stanie technicznym i bezpieczeństwa,

-utrzymaniem sprawności wszystkich urządzeń, instalacji, aparatury i sprzętu,

-utrzymaniem należytego stanu porządkowego i sanitarno-higienicznego wszystkich pomieszczeń Zakładu przestrzegając zasad przyjętych w obowiązujących w Zakładzie standardach,

-zabezpieczeniem łączności w Zakładzie,

-prowadzeniem gospodarki magazynowej,

-prowadzeniem archiwum zakładowego,

-prowadzeniem gospodarki odpadami,

-współpracą z pralnią zewnętrzną polegającą na przygotowywaniu brudnego prania do wysyłki, odbiór czystego prania oraz przesłanie na poszczególne komórki organizacyjne Zakładu,

-dbaniem o teren zielony oraz transport zakładowy,

-kompletowaniem i przechowywaniem w należytym porządku dokumentacji technicznej budynków, urządzeń, sieci energetycznej i cieplnej, sprzętu techniczno-gospodarczego oraz aparatury medycznej,

-organizowaniem przeglądów technicznych obiektów i urządzeń celem oceny ich stanu oraz wykonywanie i kontrola konserwacji,

 • prowadzeniem remontów i inwestycji,

-określaniem zapotrzebowania na części zamienne, materiały techniczne,

 • prowadzeniem spraw związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym,

-zarządzaniem bezpieczeństwem danych i systemów informatycznych,

-organizowaniem transportu samochodowego i wyjazdów służbowych,

-zaopatrzeniem Zakładu w aparaturę, sprzęt, środki czystości i dezynfekcyjne itp,

-przygotowywaniem projektów zarządzeń wewnętrznych,

-realizacją zadań w ramach kontroli zarządczej,

-sporządzaniem zestawień na potrzeby księgowości,

-nadzorem nad realizacją zawartych umów na roboty budowlane, dostawy, usługi,

-stałym podnoszeniem kwalifikacji personelu.

2.Za organizację i funkcjonowanie pod względem merytorycznym, organizacyjnym i ekonomicznym działu administracyjno-gospodarczego odpowiada Kierownik administracyjno-gospodarczy.

§ 26.

Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy wykonują swoje zadania zgodnie z przydzielonymi zakresami czynności.

§ 27.

Poszczególne jednostki, komórki i samodzielne stanowiska pracy współdziałają dla zapewnienia sprawności funkcjonowania Zakładu pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym.

ROZDZIAŁ VII Zasady współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

§ 28.

1.Zasady współdziałania Zakładu z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, określają szczegółowo umowy i kontrakty zawarte z tymi podmiotami.

2.Zakład, w celu zapewnienia pacjentom niezbędnych świadczeń zdrowotnych, związanych z nagłym pogorszeniem się stanu zdrowia, w tym hospitalizacji kieruje pacjentów do innych zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z profilem ich działalności.

ROZDZIAŁ VIII

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

§ 29.

1.Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej została wprowadzona Zarządzeniem nr 75/2011 Dyrektora PZOL w Grojcu z dnia 14 listopada 2011r. w „Procedurze udostępniania dokumentacji medycznej” zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2.Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się opłatę w wysokości:

1 ) 6,88 złotych za jedna stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej,

2 ) 0,69 złotych za jedna stronę kopii dokumentacji medycznej,

3 ) 6,88 złotych za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na

elektronicznym nośniku danych.

ROZDZIAŁ IX

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

.

§ 30.

Zakład nie udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów.

ROZDZIAŁ X

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny

§ 31.

1.Obowiązki Zakładu w razie śmierci pacjenta szczegółowo opisuje „Procedura postępowania ze zwłokami pacjenta w PZOL w Grojcu” wprowadzona Zarządzeniem nr 82/2011 Dyrektora PZOL w Grojcu z dnia 12 grudnia 2011r.

2.Zakład nie posiada chłodni do przechowywania zwłok.

3.Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godziny zależny jest od taryfikatora ustalonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

ROZDZIAŁ XI

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych

§ 32.

Zakład nie udziela świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych.

ROZDZIAŁ XII

Sposób kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi

§ 33.

1.Jednostkami i komórkami organizacyjnymi kierują kierownicy i ich zastępcy, a w razie braku zastępcy wyznaczony na czas nieobecności pracownik, którzy:

1 ) odpowiadają za należyte wykonywanie przydzielonych im zadań przed Dyrektorem lub jego zastępcą,

2) są służbowymi przełożonymi podległych im pracowników.

2.Do zadań kierowników jednostek i komórek organizacyjnych należy w szczególności:

1) prawidłowy podział zadań pomiędzy stanowiskami pracy,

2) kierowanie działalnością podległych komórek organizacyjnych w sposób zapewniający wykonywanie zadań statutowych Zakładu.

3) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem obowiązków wynikających z zawartych przez Zakład umów,

4) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy oraz przepisów, na podstawie, których działa Zakład,

5) kontrola prawidłowego i terminowego wykonywania zadań i załatwiania spraw przez pracowników podległych im komórek organizacyjnych.

3.Szczegółowe zakresy zadań i obowiązków dla kierowników, ich zastępców oraz wszystkich innych pracowników są określone w zakresach czynności, które znajdują się w aktach osobowych.

§ 34.

1.Wszystkie jednostki i komórki organizacyjne podporządkowane są Dyrektorowi Zakładu.

2.Dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym, księgowo-finansowym i administracyjno-gospodarczym, wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Zakładu zobowiązane są do wzajemnej współpracy w ramach swych kompetencji.

ROZDZIAŁ XIII

Skargi i wnioski

§ 35.

1.Pacjentki, ich rodziny lub opiekunowie prawni, mają prawo do wniesienia skargi lub wniosku do Dyrektora Zakładu w formie pisemnej, za pomocą faksu, poczty elektronicznej lub ustnie.

2.W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie przyjmujący sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy.

3.Skarga lub wniosek podlega zarejestrowaniu w „Rejestrze skarg i wniosków”.

4.O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się zainteresowanego w formie pisemnej.

5.W przypadku, gdy z treści skargi lub wniosku wynika, że zawarte w nich zastrzeżenia są zasadne oraz, że zasadność ta wiąże się bądź wynika z nieprawidłowości funkcjonowania Zakładu, Dyrektor podejmie niezwłoczne kroki, zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

ROZDZIAŁ XIV

Postanowienia końcowe

§ 36.

Do spraw organizacyjnych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Statutu PZOL w Grojcu oraz postanowień aktów wewnętrznych Zakładu.

§ 37.

Regulamin organizacyjny podaje się do wiadomości pacjentów poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

§ 38.

Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony.

§ 39.

1.Regulamin wchodzi w życie po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Zakładu.

2.Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio przy dokonywaniu zmian w Regulaminie.

Wersje do pobrania:

Regulamin organizacyjny.pdf

Regulamin Organizacyjny GROJEC ost..doc

zmiany w regulaminie organizacyjnym - 1

zmiany w regulaminie organizacyjnym - 2

zmiany w regulaminie organizacyjnym - 3