Plan zamówień na rok 2021

Plan zamówień publicznych na rok 2021
Plan zamówień publicznych na rok 2021-zmiany
Plan zamówień publicznych na rok 2021-zmiany2

Dostawa leków dla pacjentów PZOL w Groj

Ogloszenie o zamówieniu na dostawę leków dla pacjentów PZOL w Grocju 2021
SIWZ -leki 2021
zał.nr 1 formularz ofertowy
zał.nr 2 formularz cenowy
zał. nr 3 oświadczenie wykonawcy
zał. nr 4 istotne postanowienia umowy
obowiazek informacyjny
Informacja o zmianie terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi
Załącznik nr 4 do SWZ-2
Załącznik nr 2 -Formularz cenowy
Kwota przeznaczona na sfinansowanie
Informacja z otwarcia ofert

Usluga całodniowego zywienia pacjentów PZOL w Grojcu 2021

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę całodniowego żywienia pacjentów PZOL w Grojcu 2021
SIWZ
zał.nr 1 formularz ofertowy
zał.nr 2 istotne postanowienia umowy
zał. nr 3 oświadczenie o wykluczeniu
zał.nr 4 opis przedmiotu zamówienia
zał.nr 5 wykaz osób
zał nr 6 wykaz zrealizowanych usług
Pytania i odpowiedzi
obowiązek informacyjny
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert

wybór oferty na dostawę podnośnika dla pacjentów

Wybór oferty na dostawę podnośnika dla pacjentów

Wybór oferty na dostawę wózka transportowo-kąpielowego

Wybór oferty na dostawę wózka transportowo-kąpielowego

Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu wokół PZOL na potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe dla pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załącznik nr 1 do SWZ-Formularz ofertowy
Załącznik nr 2do SWZ-Wykaz osób
Załącznik nr 3 do SWZ-oświadczenie o wykluczeniu
Załącznik nr 4 do SWZ-przynależność do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SWZ-Istotne postanowienia umowy
Unieważnienie

Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę komputerów

Wybór najkorzystniejszej oferty na dostae komputerów

Zagospodarowanie terenu wokół PZOL na potrzeby rekreacyjno wypoczynkowe dla pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załącznik nr 1 do SWZ-Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 so SWZ-Wykaz osób
Załącznik nr 3 do SWZ-oświadczenie o wykluczeniu
Załącznik nr 4 do SWZ-przynaeżność do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SWZ-Istotne postanowienia umowy
Uniważnienie

Wybór oferty na remont instalacji elektrycznej

Wybór oferty na remont instalacji elektrycznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na " Świadczeni usług sprzątania i utrzymania czystości wraz ze stałą dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dezynfekcyjnych w PZOL w Grojcu"

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
załącznik nr 1-formularz cenowy
załącznik nr 2-wzór umowy
oświadczenie o wykluczeniu
Załącznik nr 4 do SWZ-przynależność do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5-wymagania personelu
Załącznik nr 6-wykaz osób
Załącznik nr 1 do umowy-metraż
Załącznik nr 2 do umowy-zakres usług
Ogłoszenie o zmianie zamówienia
Informacja o terminie wizji lokalnej
Informacja o zmianie terminu składania ofert i otwarcia ofert
SWZ-2
Załącznik nr 2-wzór umowy-1
Załącznik nr 7-prawo zamówień -obowiązek informacyjny
Załącznik nr 8 do Istotnych post.umowy
Ogłoszenie o zmianie
Protokół
Pytania i odpowiedzi
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie wyniku przetargu na usługę sprzątania i utrzymania czystości w PZOL w Grojcu

Zagospodarowanie terenu wokół PZOL na potrzeby rekreacyjno wypoczynkowe dla pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załącznik nr 1 do SWZ-Formularz ofertowy
Załącznik nr 2do SW-Wykaz osób
Załącznik nr 3 do SWZ-oświadczenie o wykluczeniu
Załącznik nr 4 do SWZ-przynależność do grupy
Załącznik nr 5 do SWZ-Istotne postanowienia umowy
Pytania i odpowiedzi
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia
Unieważnienie

Przetarg nieograniczony na sukcesywny odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych wraz z własnym transportem i załadunkiem na rzecz Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SWZ-Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ- opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 do SWZ-oświadczenie o wykluczeniu
Załącznik nr 4 do SWZ-przynależność do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SWZ-Istotne postanowienia umowy
Kwota przeznaczona na sfinansowanie
unieważnienie

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

konkurs ofert na świadczenia zdrowotne-konsultacje lekarskie,badania specjalistyczne,badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
Specyfikacja szczegółowa warunków konkursu
Załącznik nr 1 do SSzWK Formularz ofertowo-cenowy-specjalistyczne konsultacje lekarskie
Załącznik nr 2 do SSzWK Formularz ofertowo-cenowy-Badania specjalistyczne
Załącznik nr 3 do SSzWK Formularz ofertowo-cenowy-Badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
Załącznik nr 3 do umowy-specjalistyczne konsultacje lekarskie
Załącznik nr 4 do SSzWK Umowa-specjalistyczne konsultacje lekarskie
Załącznik nr 3 do umowy-Badania specjalistyczne
Załącznik nr 5 do SSzWK Umowa-Badania specjalistyczne
Załącznik nr 3 do umowy-Badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
Załącznik nr 6 do SSzWK-Umowa-Badania z zakrasu diagnostyki laboratoryjnej
Pytania i odpowiedzi z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert

Zamówienie na odbiór i przekazanie do zagospodarowania odpadów komunalnych z PZOL w Grojcu

ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i przekazanie do zagospodarowania odpadów komunalnych z PZOL w Grojcu
wzór oferty zał nr 1
wzór umowy zał nr 2
opis przedmiotu zamówienia-zał. nr 3
wykaz instalacji do przetwarzania odpadów zał. nr 4
wybór oferty na śmieci

Przetarg nieograniczony na sukcesywny odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych wraz z własnym transportem i załadunkiem na rzecz PZOL w Grojcu

ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1-formularz ofertowy
Załącznik nr 2-opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3-oświadczenie o wykluczeniu
Załącznik nr 4-przynależność do grupy
Załącznik nr 5-Istotne postanowienia umowy
Unieważnienie przetargu

Przetarg nieograniczony na usługę sukcesywnego odbióru i unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z własnym transportem i załadunkiem na rzecz PZOL w Grojcu

ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1-formularz ofertowy
Załącznik nr 2-opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3-oświadczenie o wykluczeniu
Załącznik nr 4-przynależność do grupy
Załącznik nr 5-Istotne postanowienia umowy
unieważnienie przetargu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2020 i 2021 w PZOL w Grojcu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa sprzetu komputerowego dla PZOL w Grojcu

ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1-formularz ofertowy
Załącznik nr 2-Opis przedmiotu zamówienia dot.pakietu nr 1
Załącznik nr 2a- Opis przedmiotu zamówienia dot.pakietu nr 2
Załącznik nr 3-wzór umowy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa pieluchomajtek dla PZOL w Grojcu

ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1-formularz ofertowy
Załącznik nr 2-formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3-wzór umowy
Pytania i odpowiedzi
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa odżywek i sprzetu do żywienia dojelitowego dla PZOL w Grojcu

ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1-formularz ofertowy
Załącznik nr 2-formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3-wzór umowy
Pytania i odpowiedzi
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów medycznych i opatrunkowych dla PZOL w Grojcu

ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1-formularz ofertowy
Załącznik nr 2-Formularz cenowy
Załącznik nr 3-brak podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4-oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 5-Istotne postanowienia umowy
Pytania i odpowiedzi
Zestawienie z otwarcia ofert
Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie o dostawę wózka transportowo-kąpielowego

Ogłoszenie o zamówieniu
Zał. nr 1 do ogłoszenia - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Formularz ofertowy
Zał. nr 3 - wzór umowy
Pytania i odpowiedzi 1
Informacja o wyborze oferty

usługa monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z jego konserwacją w PZOL w Grojcu

ogłoszenie na uslugę monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu
opis przedmiotu zamówienia
wzór oferty
wybór oferty

Ogłoszenie na dostawę podnośnika dla pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu
Zał. nr 1 do ogłoszenia - opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 2 do ogłoszenia - formularz ofertowy
Zał. nr 3 - wzór umowy
Pytania i odpowiedzi 1
Pytania i odpowiedzi 2
Informacja o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę "Leków dla pacjentów PZOL w Grojcu"

Ogłoszenie
SIWZ
Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o grupie kapitałowej - Załącznik nr 4 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 5 do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty na dostawę leków

Przetarg nieograniczony na dostawę "leków dla pacjentów PZOL w Grojcu"

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 - Formularz asortymentowo-cenowy
Pytania i odpowiedzi 1
Zmiany w SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy po zmianach
Pytania i odpowiedzi 2
Pytania i odpowiedzi 3
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty na dostawę leków

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę szafek ubraniowych bhp dla pracowników PZOL w Grojcu

Ogłoszenie o zamówieniu
Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 do ogłoszenia
Formularz ofertowy - zał. nr 2 do ogłoszenia
Wzór umowy - zał. nr 3 do ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi 1
Zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu
Wzór umowy - zał. nr 3 do ogłoszenia - po zmianach
Pytania i odpowiedzi 2
Informacja o wyborze oferty

Przetarg w trybie art. 138o na świadczenie usługi "Całodniowe żywienie pacjentów PZOL w Grojcu"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz pracowników świadczących usługi
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz usług
Pytania i odpowiedzi 1
Pytania i odpowiedzi 2
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie na "Sukcesywny zakup paliwa dla PZOL w Grojcu"

Ogłoszenie o zamówieniu
Zał. nr 1 do ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy
Zał. nr 3 - wzór umowy
Informacja o wyborze oferty

ogłoszenie na "świadczenie usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu w PZOL w Grojcu"

Ogłoszenie o zamówieniu
Zał. nr 1 do ogłoszenia - opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 2 do ogłoszenia - formularz ofertowy
Pytania i odpowiedzi 1
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pełnienia funkcji nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi w zadaniu pn. "Modernizacja budynku gospodarczego w celu przystosowania pomieszczeń, ścian zewnętrznych, ciągów komunikacyjnych do warunków sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciw pożarowych"

Ogłoszenie o zamówieniu
Zał. nr 1 do ogłoszenia - wzór umowy
Zał. nr 2 do ogłoszenia - formularz ofertowy
Zał. nr 3 do ogłoszenia - oświadczenie
Zał. nr 4 do ogłoszenia - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Zał. nr 5 do ogłoszenia - przedmiar robót
Zał. nr 6 do ogłoszenia - projekt budowlany
Zał. nr 7 do ogłoszenia - projekt wykonawczy
Zał. nr 8 do ogłoszenia - wykonanie dodatkowych robót budowlanych nie objętych projektem budowlanym
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "utrzymania urządzeń dźwigowych w odpowiednim zgodnym z wymogami stanie technicznym gwarantującym sprawne i bezpieczne eksploatowanie"

Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Formularz ofertowy
Informacja o wyborze oferty

Przetarg na roboty budowlane w zadaniu pn. "Modernizacja budynku gospodarczego w celu przystosowania pomieszczeń, ścian zewnętrznych, ciągów komunikacyjnych do warunków sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedmiar robót
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany
Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt wykonawczy
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykonanie dodatkowych robót budowlanych nie objętych projektem
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz osób
Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz pracowników świadczących czynności na umowę o pracę
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wraz ze stałą dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dezynfekcji w PZOL w Grojcu

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Załącznik nr 1 do umowy - Metraż pomieszczeń
Załącznik nr 2 do umowy - Zakres usług
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wymagania dotyczące personelu
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz pracowników świadczących usługi
Pytania i odpowiedzi 1
Pytania i odpowiedzi 2
Pytania i odpowiedzi 3
Zmiany w SIWZ
SIWZ - po zmianach
Załącznik nr 2 - Wzór umowy po zmianach
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert - korekta
Informacja o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wraz ze stałą dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dezynfekcji w PZOL w Grojcu

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ
Powierzchnia objęta sprzątaniem i dezynfekcją - Załącznik nr 1 do Umowy
Zakres usług - Załącznik nr 2 do umowy
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 4 do SIWZ
Wymagania dotyczące personelu - Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykaz pracowników świadczących usługi - Załącznik nr 6 do SIWZ
Pytania i odpowiedzi 1
Zmiany w SIWZ
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o unieważnieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę środków dezynfekcyjnych i środków czystości

Ogłoszenie o zamówieniu
Opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 1 do ogłoszenia
Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do ogłoszenia
Wzór umowy - załącznik nr 3 do ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi 1
Pytania i odpowiedzi 2
Pytania i odpowiedzi 3
Pytania i odpowiedzi 4
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu na robotę budowlaną w zadaniu "budowa ogrodzenia oczyszczalni ścieków z bramą wjazdową od strony al. Ogrodowa wraz z utwardzoną drogą"

Ogłoszenie o zamówieniu
Wzór oferty - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Przedmiar robót - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
Projekt budowlany - Załącznik nr 4 do Ogłoszenia cz.1
Projekt budowlany - Załącznik nr 4 do Ogłoszenia cz.2
Projekt budowlany - Załącznik nr 4 do Ogłoszenia cz.3
Projekt budowlany - Załącznik nr 4 do Ogłoszenia cz.4
Projekt budowlany - Załącznik nr 4 do Ogłoszenia cz.5
Projekt budowlany - Załącznik nr 4 do Ogłoszenia cz.6
Projekt budowlany - Załącznik nr 4 do Ogłoszenia cz.7
Projekt budowlany - Załącznik nr 4 do Ogłoszenia cz.8
Projekt budowlany - Załącznik nr 4 do Ogłoszenia cz.9
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Okresowy przegląd przewodów kominowych, dymnych, spalinowych i wentylacyjnych w PZOL w Grojcu"

Ogłoszenie o zamówieniu
Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do ogłoszenia
Formularz ofertowy - zał. nr 2 do ogłoszenia
Oświadczenie - zał. nr 3 do ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty

ogłoszenie o zamówieniu na usługę"świadczenie usługi na konserwację i naprawę urządzeń biurowych oraz dostawę tonerów i tuszy do urządzeń dla PZOL w Grojcu"

Ogłoszenie o zamówieniu
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do ogłoszenia
Wzór umowy - załącznik nr 2 do ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 3 do ogłoszenia
Zmiany w Ogłoszeniu o zamówieniu
Formularz ofertowy po zmianach - zał. nr 1 do Ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia po zmianach -zał. nr 3 do Ogłoszenia
Zmiany w Ogłoszeniu o zamówieniu 2
Formularz ofertowy po zmianach 2 - zał. nr 1 do Ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 2 -zał. nr 3 do Ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu świadczenie usługi "odbiór i przekazanie do zagospodarowania odpadów komunalnych z PZOL w Grojcu"

Ogłoszenie o zamówieniu
Wzór oferty - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
Wykaz instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi „sukcesywny odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych wraz z własnym transportem i załadunkiem na rzecz Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu”

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 4 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 5 do SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w SIWZ
zał. nr 1 - formularz ofertowy po zmianach
zał nr 2 - wzór umowy po zmianach
zał. nr 5 - opis przedmiotu zamówienia po zmianach
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Zmiany w SIWZ 2
SIWZ po zmianach 2
zał. nr 1 - formularz ofertowy po zmianach 2
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę odżywek i sprzętu do żywienia dojelitowego w PZOL w Grojcu

Ogłoszenie o zamówieniu
Wzór oferty - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
Informacja o wyborze ofert

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę artykułów medycznych i opatrunkowych

Ogłoszenie o zamówieniu
Wzór oferty - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia i formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 3 do Ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi 1
Pytania i odpowiedzi 2
Pytania i odpowiedzi 3
Pytania i odpowiedzi 4
Pytania i odpowiedzi 5
Informacja o wyborze oferty
Korekta informacji o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę pieluchomajtek

Ogłoszenie o zamówieniu
Wzór oferty - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 3 do ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi 1
Pytania i odpowiedzi 2
Informacja o wyborze oferty

Dostawa Leków dla pacjentów PZOl w Grojcu

Ogloszenie o zamówieniu na dostawę leków dla pacjentów PZOL w Grojcu
SIWZ

Całodniowe żywienie pacjentów PZOL w Grojcu

ogłoszenie
SIWZ
zał.nr 1 formularz oferty
zał. nr 2 wzór umowy
zał. nr 3 oświadczenie o wykluczeniu i spełnieniu warunków
zał. nr 4 oświadczenie o grupie kapitałowej
zał. nr 5 opis przedmiotu zamówienia
zał. nr 6 wykaz osób
zał. nr 7 wykaz usług
Zmiany do SIWZ
zmieniony załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Pytania i odpowiedzi 21.08.2019
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi transmisji alarmów pożarowych oraz usługi konserwacji, napraw i usuwania awarii systemu sygnalizacji pożarowej

Ogłoszenie o zamówieniu
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do ogłoszenia
Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 do ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty

Przetarg w trybie art. 138o na świadczenie usługi "Całodniowe żywienie pacjentów PZOL w Grojcu"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków-Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej-Załącznik nr 4 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykaz osób - Załącznik nr 6 do SIWZ
Wykaz usług - Załącznik nr 7 do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o unieważnieniu

Przetarg w trybie art. 138o na świadczenie usługi "Całodniowe żywienie pacjentów PZOL w Grojcu"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków - Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 4 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykaz pracowników świadczących usługi - Załącznik nr 6 do SIWZ
Wykaz usług - Załącznik nr 7 do SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o unieważnieniu

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi prania, dezynfekcji i transportu bielizny, pościeli i odzieży na rzecz PZOL w Grojcu

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ
Wzór umowy - zał. nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o spełnieniu warunków i wykluczeniu - zał. nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 4 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 5 do SIWZ
Pytania i odpowiedzi 1
Zmiany w SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wraz ze stałą dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dezynfekcji w PZOL w Grojcu

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ
Metraż pomieszczeń - Załącznik nr 1 do umowy
Zakres usług - Załącznik nr 2 do umowy
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków - Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 4 do SIWZ
Wymagania dotyczące personelu - Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykaz pracowników świadczących usługi
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty

dostawa 2 szt maceratorów do utylizacji zużytych pieluch jednorazowych

ogłoszenie o zamówieniu
opis przedmiotu zamówienia-zał nr 1
wzór umowy- zał.nr 2
wzór oferty-zał. nr 3
Pytania i odpowiedzi 1
Zmiany w Ogłoszeniu o Zamówieniu
opis przedmiotu umowy - zał nr 1 po zmianach
Wzór umowy - zał. nr 2 po zmianach
Wzór oferty - zał. nr 3 po zmianach
Pytania i odpowiedzi 2
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu
Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do ogłoszenia
Wzór umowy - załącznik nr 2 do ogłoszenia
Wzór oferty - Załącznik nr 3 do ogłoszenia
informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

Ogłoszenie o zamówieniu
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Wzór oferty - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
Unieważnienie ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na wywóz nieczystości płynnych z PZOL w Grojcu

Ogłoszenie o zamówieniu
opis przedmiotu zamówienia
wzór oferty
wzór umowy
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem istniejących wylotów kanalizacji deszczowej do "Rowu Gromadzkiego" dla PZOL w Grojcu

Ogłoszenie o zamówieniu
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Wzór oferty - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
Opis doświadczenia zawodowego - Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi 1
Pytania i odpowiedzi 2
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę farmaceuty

Ogłoszenie o zamówieniu
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Wzór oferty - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Oświadczenie - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę artykułów medycznych i opatrunkowych

Ogłoszenie o zamówieniu
Wzór oferty - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 3 do ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę odżywek i sprzętu do żywienia dojelitowego w PZOL w Grojcu

Ogłoszenie o zamówieniu
Wzór oferty - Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Wzór umowy - załącznik nr 2 do ogłoszenia
Formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 3 do ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi 1
informacja o wyborze oferty

zamówienie na badania okresowe pracowników

ogloszenie o zamówieniu
opis przedmiotu zamówienia
wzór oferty
miejsce wykonania uslug
wzór umowy
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę artykułów medycznych i opatrunkowych dla PZOL w Grojcu

Ogłoszenie o Zamówieniu
Wzór oferty - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Formularz asortymentowo - cenowy - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi 1
Pytania i odpowiedzi 2
Pytania i odpowiedzi 3
Pytania i odpowiedzi 4
Pytania i odpowiedzi 5
Sprostowanie do "Pytania i odpowiedzi 2"
Pytania i odpowiedzi 6
Pytania i odpowiedzi 7
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o Zamówieniu na dostawę pieluchomajtek dla PZOL w Grojcu

Ogłoszenie o zamówieniu
Wzór oferty - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi 1
Pytania i odpowiedzi 2
Pytania i odpowiedzi 3
Zmiany w Ogłoszeniu o Zamówieniu
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu – Usługa na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2018 i 2019 w PZOL w Grojcu

Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1 - Wzór oferty
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony na dostawę „Leków dla pacjentów PZOL w Grojcu”

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu i spełnieniu warunków
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy
Pytania i odpowiedzi
Zmiany do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach– Wzór umowy
Pytania i odpowiedzi 2
Pytania i odpowiedzi 3
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany do SIWZ
SIWZ po zmianach
Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach – Formularz oferty
Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach – Wzór umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ po zmianach – Formularz asortymentowo-cenowy
Pytania i odpowiedzi 4
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg w trybie art. 138o na usługę „Całodniowe żywienie pacjentów PZOL w Grojcu”

SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu i spełnieniu warunków
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz usług
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty